دکتر نصیبه رستمی

جـراح و مـتخصص گـوش ، حـلق و بـینی

دکترای عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
تخصص از دانشگاه علوم پزشکی تهران
دارای برد تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

Call Now Button